In Fysionieuws

Als je spreekt over een echte netwerker in de fysiotherapie, dan is Ron Haanschoten zeker een bekende naam. Hij is één van de initiatiefnemers van het Innovatie Platform Fysiotherapie, directeur van Het Gezonde Net en van Zorg1. Deze drie sterke netwerkorganisaties timmeren stevig aan de weg en zoeken zoveel als mogelijk de samenwerking. Ze versterken elkaar en boeken interessante resultaten voor de fysiotherapiebranche. Waarom het nu zo belangrijk is voor fysiopraktijken om te investeren in een stevig netwerk, vertelt Ron in een interview.

 

Hoe zie je de toekomst van de fysiotherapie? Hoe speelt elk netwerk hier op in?

“Voor de toekomst is het nodig om verandercapaciteit te creëren binnen de fysiotherapiepraktijk. Het wordt steeds belangrijker dat je als organisatie moet kunnen veranderen. Maar hoe doe je dat als je tegelijkertijd zo efficiënt en effectief mogelijk moet werken? Netwerken kunnen hier veel houvast in bieden. Zo maakt het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) via een overkoepelend model inzichtelijk waar je als organisatie aan moet voldoen. Het model laat zien waar jij staat met je praktijk, hoe je organisatie eruit ziet en wat je nodig hebt. de fysiotherapie zal zijn meerwaarde moeten kunnen laten zien en hierbij is het nodig dat dit gebeurt in een goed businessmodel. Met andere woorden de nieuwe zorg zal ook met nieuwe financieringsstromen te maken krijgen. Daar richt Zorg1 zich op. Het Gezonde Net ondersteunt praktijken weer meer in praktische zin. Dit netwerk weet waar de zorg naar toe gaat, wat er voor nodig is en helpt praktijken, die stappen naar de toekomst willen zetten, deze stappen ook echt te nemen.”

 

Waarom is het zo belangrijk om als praktijk aangesloten te zijn bij een netwerk?

“Alleen is maar alleen. Je hebt in je eentje niet alle kennis en kunde in huis, maar ook geen tijd om alle ontwikkelingen bij te houden of relaties te onderhouden. Bovendien heb je geen invloed als praktijk in je eentje. Als netwerk heb je die invloed wel. Door samen te werken, leer je ook veel meer. Het is efficiënter omdat je niet telkens het wiel zelf hoeft uit te vinden. Je kunt, op verschillende aspecten, dat eruit halen wat je nodig hebt. Zowel op beleidsniveau, als vakinhoudelijk, maar ook op organisatorisch gebied of op praktijkniveau.”

 

Hoe komen de netwerken waar je zelf bij betrokken bent samen?

“De netwerken opereren op verschillende niveaus en dat is ook hoe ze elkaar versterken. Omdat we bij alle initiatieven betrokken zijn, zijn we voor de beroepsgroep fysiotherapie op landelijk niveau van belang omdat we aan tafel zitten bij beleidsontwikkelaars en zorgverzekeraars. Het IPF houdt als het ware een helikopterview over het beroepsveld, zij zien de ontwikkelingen en zij kijken waar ze kunnen helpen door publieke en private partijen met elkaar in verbinding te brengen en innovatieve praktijken aan interessante projecten te koppelen. Zo krijgt innovatie een zichtbare plek in het zorgveld en kunnen we daar als beroepsgroep van profiteren. Zorg1 is meer bezig met hoe gaan we een business model maken waar de fysiotherapie met betrekking tot de innovatie mee kan oefenen. Het Gezonde Net houdt zich bezig met de vraag hoe gaan we zorgen dat we praktijken bij elkaar krijgen en hoe gaan we samenwerken en praktijken helpen doorontwikkelen naar de toekomst.”

“We werken zoveel mogelijk samen, daar waar we kunnen. Op het moment bijvoorbeeld dat er subsidies zijn kunnen wij in één oogopslag zien wie daarvoor in aanmerking kan komen. Het Gezonde Net helpt het IPF bij het uitrollen van hun organisatiemodel en dit te implementeren binnen de fysiotherapiepraktijken. De helft van de leden van Het Gezonde Net werken met de programma’s van Zorg1. Zij krijgen begeleiding van zowel Zorg1 als Het Gezonde Net. Zorg1 is partner van IPF en dat betekent dat de programma’s ook in de matchmaking omgeving staan van IPF. Daar kunnen praktijken aanhaken zodra ze een project interessant vinden.”

“IPF en Zorg1 participeren met Hogeschool Leiden in een subsidieaanvraag”

“Zo loopt er op dit moment een gezamenlijk initiatief met Zorg1, IPF en Hogeschool Leiden met betrekking tot een innovatie over hoe cliënten in beweging kunnen blijven na afloop van hun behandeling. Daar is een subsidie aanvraag voor gedaan.”

“Vitaliteit en zelfmanagement van de cliënt gaan een belangrijke rol spelen in de toekomst. Het Gezonde Net speelt daarop in door een leefstijlprogramma ‘Het Gezonde Leven’ op te zetten. Daar zitten Het Gezonde Net praktijken in. Het is een vitaliteitsprogramma dat praktijken kunnen implementeren binnen hun dienstverlening. Nu online coaching aanbieden op het gebied van vitaliteit. Dan moet je denken aan de onderwerpen bewegen, eten en stress. Naast coaching worden op deze onderwerpen ook e-learnings aan de patiënten aangeboden. Dat hebben we nu met acht Het Gezonde Net praktijken omarmd en het innovatieve idee is aan de matchmaking omgeving van IPF toegevoegd. Op de IPF omgeving kan heel fysiotherapie Nederland desgewenst zien wat er gebeurt aan innovaties en kijken of het iets is voor hun eigen praktijk. Vanuit Het Gezonde Net worden de subsidies aangevraagd en worden praktijken begeleid om dit te kunnen gaan doen. De Het Gezonde Leven coaches gaan op dit vlak ook verzekerden van Nationale Nederlanden coachen op deze onderwerpen.”

“In tweeënhalf jaar tijd zijn we een serieuze gesprekspartner van zorgverzekeraars geworden”

 

Wat zijn resultaten waar je trots op bent?

“Ik ben trots op Het Gezonde Net omdat we een levend netwerk hebben met actieve leden die elke keer weer vooruitgang boeken. Dat we praktijken kunnen helpen op hun niveau. Dat we in hun eigen tempo stappen maken zodat ze hun bestaansrecht houden in de toekomst.”

“Vanuit Zorg1 ben ik er erg trots op dat we in tweeënhalf jaar tijd voor elkaar hebben gekregen dat we een serieuze gesprekspartner zijn geworden van zorgverzekeraars en dat zij onze visie omarmen. Dat we met de vier grote zorgverzekeraars meerdere programma’s hebben afgesproken en hebben kunnen aantonen dat we resultaat boeken door goede dataverzameling. Door transparant te zijn kunnen we onze meerwaarde aantonen. Daar draait het om in de toekomst.”

“Met IPF ben ik er trots op dat we de beroepsgroep kunnen helpen beter te duiden waar je naar toe moet ontwikkelen en welk model je daarvoor kunt gebruiken. Als we dat binnen het kwaliteitshuis zouden kunnen borgen, dat zou heel mooi zijn. Dan hebben we de kwaliteit geharmoniseerd binnen de beroepsgroep fysiotherapie, waar de hele beroepsgroep van profiteert.”

 

Heb je nog tips aan praktijken hoe zij zelf een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden?

“Vraag jezelf goed af wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Als je gaat samenwerken moet je niet alleen nadenken over de vakinhoud, maar ook over hoe je het regionaal gaat organiseren en jezelf ook afvragen waar moet mijn praktijk, als organisatie aan voldoen. Welke praktijken passen bij elkaar en welke niet. Als je qua profiel met gelijke praktijken samenwerkt kun je makkelijker de volgend stap maken dan als praktijken erg van elkaar verschillen. En kijk goed naar wat je zelf kunt doen en van welke bestaande infrastructuren je al gebruik kunt maken. Maak gebruik van elkaars kwaliteiten dan krijg je een sterk netwerk.”

 

Wat is het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) voor netwerk?

“Het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) is een stichting zonder winstoogmerk. Het IPF is ontstaan uit de gedachte dat er binnen de fysiotherapiebranche dermate efficiënt en effectief wordt gewerkt, dat er geen tijd overblijft voor praktijken om te innoveren. Tevens bleek uit onderzoek dat praktijken niet weten welke competenties er binnen hun zorgorganisaties nodig zijn om aan de veranderende zorgvraag in de toekomst te kunnen voldoen.”

“IPF biedt een marktbreed platform waarin innovatieve partijen projecten kunnen indienen en waar geïnteresseerde praktijken, die voldoen aan bepaalde criteria, bij kunnen aanhaken. Is een innovatie succesvol dan kan de hele beroepsgroep daarvan profiteren. Het doel van IPF is tweeledig. Allereerst zorgen we ervoor dat we kunnen identificeren waar innovaties binnen de fysiotherapie in Nederland plaatsvinden en ten tweede willen we praktijken kunnen begeleiden in het organiseren bij het ten uitvoer brengen van innovaties.”

 

Wat is Het Gezonde Net voor netwerk?

“Het Gezonde Net bestaat al meer dan 25 jaar.  Het is een vooruitstrevend netwerk van fysiotherapiepraktijken. Deze praktijken zoeken een gemeenschap van gelijkgestemden, met wie ze hun praktijk naar de toekomst toe kunnen doorontwikkelen. Het Gezonde Net begeleidt hen daarbij op alle niveau’s door onder andere bedrijfsmatige ondersteuning, coaching, een community platform, kansen aanreiken en het organiseren van veel verschillende opleidingen en webinars. We geven bijvoorbeeld opleidingen in marketing, communicatie en procesinrichting. We hebben fysieke en online ontmoetingsmomenten, waar we onderwerpen met elkaar delen en van elkaar kunnen leren.”

 

Wat is Zorg1 voor netwerk?

“Zorg1 is een bedrijf dat innovaties ontwikkelt maar ook inkoopt bij zorgverzekeraars. Dat netwerk is ontstaan omdat er een andere financiering nodig is binnen de fysiotherapie. Het huidige zittingenmodel is niet meer houdbaar in de toekomst. Het is niet bevorderlijk voor de efficiëntie om per behandeling te belonen. Zorg1 richt zich op een nieuwe vorm van financiering door, samen met experts, programma’s te ontwikkelen voor bepaalde cliëntgroepen. Met die programma’s leggen we de nadruk op de outcome. We tonen hiermee aan wat de kwaliteit is van de fysiotherapie. Die is hoog, maar dat hebben we nog niet goed inzichtelijk weten te maken. Met de programma’s van Zorg1 kunnen we het herstel en de klanttevredenheid goed in kaart brengen. We kunnen heel goed laten zien wat het effect is van de programma’s en dat kunnen wij vervolgens in waarde laten vertalen naar de inkoop van praktijken. Aan de hand van onze programma’s krijgen praktijken aanvullende contracten met zorgverzekeraars, maar dan moeten ze ook aan bepaalde normen voldoen.”

Recent Posts